KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Veri Sorumlusunun Kimliği: Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersis No:0772067472100014)
Adres: Altunizade Mahallesi, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad.No:34 34662 Üsküdar – İSTANBUL
Tel:0 (216) 520 02 60 - Fax:0 216 520 02 65

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Siyahkalem”), veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek / devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizi neden işliyoruz?

Başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat hukuki sebeplerine dayanılarak ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedeceğiniz/akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; gerçekleştirilebilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres verileri dahil diğer gerekli bilgileri kaydetmek, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Tapu Müdürlükleri, mahkemeler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatler kapsamında güvenliği sağlamak amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; Siyahkalem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Siyahkalem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Siyahkalem’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Siyahkalem’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı ile; dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Siyahkalem tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, Siyahkalem’in bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında berlirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Sözleşmelerin taraflarına ait işlenen kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız; acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır.

Ayrıca Siyah Kalem’i ziyaretiniz esnasında meşru menfaatlerimiz kapsamında güvenliğin sağlanması amacıyla giriş, çıkış kimlik kayıtlarınız ve görüntü kayıtlarınız tutulacaktır.

Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?

KVKK 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

Kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini kimlik tespit edici belgeniz ile birlikte; ıslak imzalı dilekçe veya sistemimizde kayıtlı e –posta adresiniz vasıtasıyla ya da KEP adresimiz vasıtasıyla Siyahkalem’e başvurarak talep edebilirsiniz. Başka vasıtalar ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.